Ochrana osobních údajů

Praguekabinet, tj. PhDr. Gabriela Pecićová, IČO 71504770, místem podnikání 130 00 Praha – Žižkov, Řehořova 973/7, provozující kamenný obchod s názvem praguekabinet, na adrese 110 00 Praha 1, Platnéřská 13 a zároveň Internetový obchod www.praguekabinet.com, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu osobních práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich údajů Praguekabinet.

Praguekabinet zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Q5/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Vymezení užitých pojmů:

1. osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

2. subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

3. správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

4. zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

5. příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

6. zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

7. veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Praguekabinet zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje Praguekabinet shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů:

• splnění kupní smlouvy se subjektem údajů [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – např. zpracování objednávky zboží, zákaznická podpora, odstoupení od smlouvy, reklamace;

• splnění právní povinnosti, která se na Praguekabinet vztahuje [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – např. evidence daňových dokladů;

• účely oprávněných zájmů Praguekabinet [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] – např. doručování newsletteru zákazníkům Praguekabinet (podle bodu 47 důvodů GDPR lze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce);

Rozsah zpracování osobních údajů:

Praguekabinet zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• při prodeji v kamenném obchodě je prodejna monitorována kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery jsou instalovány z důvodu prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je Praguekabinet. Kamerové záznamy jsou standardně ukládány po dobu 48 hodin. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, může být kontaktována policie a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předány. V takovém případně nejsou záznamy mazány, ale z důkazních důvodů jsou uchovávány do pravomocného skončení věci.

• Při prodeji v e-shopu zpracovává Praguekabinet osobní údaje nezbytné pro doručení a vyúčtování produktů, vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a reklamace, jmenovitě identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), adresní údaje (doručovací, eventuálně fakturační adresa), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu pro vrácení kupní ceny).

Zdroje osobních údajů:

Praguekabinet získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Praguekabinet a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli Praguekabinet, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Zpracovateli osobních údajů Praguekabinet jsou:

• Christian-Element, spol. s r. o., na jehož platformě provozuje Praguekabinet e-shop;

• osoby, které poskytují Praguekabinet právní služby a jiné osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností Praguekabinet.

Praguekabinet zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Praguekabinet technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje Praguekabinet i od zpracovatelů osobních údajů, s nimiž má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Praguekabinet informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání osobních údajů vyžadovat.

Praguekabinet nepředává osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Práva subjektů údajů:

• Právo na informace: Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích zpracovávaných Praguekabinet, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovány přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

• Právo odvolat souhlas: Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, můžete subjekt údajů odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu.

• Právo na opravu: Subjekt údajů může žádat o změnu svých nepřesných či nesprávných osobních údajů.

• Právo na výmaz a omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňověprávním, obchodněprávním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Subjekt údajů bude o provedení výmazu či omezení zpracování informován.

• Právo na přenositelnost osobních údajů: Na žádost subjektu údajů vydá mu Praguekabinet jejich opis v běžně používaném formátu.  

• Právo podat námitku: Subjekt údajů má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu Praguekabinet. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu.  Na základě toho bude subjekt údajů z přímého marketingu Praguekabinet vyřazen.

Zjednodušte si nákup a přihlaste se

Zapomněl jsem heslo Zavřít
Chci se registrovat
Napište nám na info@praguekabinet.com

Registrace

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com

Zaslání zapomenutého hesla

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com