Obchodní podmínky a reklamační řád

PhDr. Gabriela Pecićová, IČO 71504770, místem podnikání 130 00 Praha – Žižkov, Řehořova 973/7, provozující kamenný obchod s názvem praguekabinet, na adrese 110 00 Praha 1, Platnéřská 13 a zároveň Internetový obchod www.praguekabinet.com (dále též jen „Praguekabinet“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro smluvní strany kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu – e-shopu na stránkách www.praguekabinet.com (dále jen „Stránky“).

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejně Praguekabinet, odpovídá-li tomu povaha vztahu, a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady a reklamací.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující potvrzením své objednávky či nákupem v obchodě akceptuje tyto OP Praguekabinet pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Praguekabinet. Tyto OP jsou pro kupujícího a Praguekabinet závazné, pokud případně není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Tyto OP ve svém aktuálním znění tvoří součást kupní smlouvy. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Praguekabinet tímto informuje kupujícího a kupující potvrzením objednávky stvrzuje, že byl a je Praguekabinet informován o následujícím: (i) o totožnosti Praguekabinet, jakožto prodávajícího, kterým je PhDr. Gabriela Pecićová, IČO 71504770, místem podnikání 130 00 Praha – Žižkov, Řehořova 973/7. Telefonní čísla, adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu Kontakty, a to včetně používaného bankovního spojení Praguekabinet,

(ii) o tom, že Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, kdy za spotřebitele se ve smyslu OP považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Praguekabinet. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele;

(iii) o označení zboží nabízeného Praguekabinet k prodeji (dále jen „Zboží“) a popis jeho hlavních vlastností je vždy uveden na Stránkách jednotlivě u každého nabízeného Zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce /distributora apod.),

(iv) o ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků tak, že cena je vždy uvedena u jednotlivého Zboží nabízeného k prodeji a tato cena je vždy konečná včetně DPH,

(v) o způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy tak, že tyto jsou vždy uvedeny (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Praguekabinet měnit,

(vi) o způsobu dodání Zboží tak, že způsob dodání je vždy uveden (případně s možností výběru kupujícího) u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Praguekabinet měnit,

(vii) o nákladech na dodání Zboží tak, že tyto jsou vždy uvedeny u způsobu dodání Zboží, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s uvedenými náklady, jež musí uhradit za doručení Zboží,

(viii) o údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

(ix) o tom, že Praguekabinet uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Praguekabinet tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Praguekabinet,

(x) o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Praguekabinet je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC a Mac společnosti Apple, a softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné internetové formáty (formát html). Praguekabinet v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,

(xi) o nákladech na prostředky komunikace na dálku tak, že s užitím Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných nákladů na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

(xii) o možnosti odstoupení tak, že kupující spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Praguekabinet, na e-mailovou adresu Praguekabinet, sdělit osobně v prodejně Praguekabinet, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Praguekabinet. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, které Praguekabinet splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Praguekabinet a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů; v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

(xiii) o tom, že kupující je oprávněn zaslat Praguekabinet stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Praguekabinet se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů, (d) mimosoudní řešení sporů – zejména na https://adr.coi.cz/cs.; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,

(xiv) o tom, že objednávka bude u něho elektronicky uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,

(xv) o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

(xvi) o tom, že k uzavření kupní smlouvy dochází objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky,

(xvii) o tom, že v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly chybné údaje zadány,

(xviii) o tom, že Praguekabinet na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex chování pro Praguekabinet závazný,

(xix) o tom, že v případě předobjednávky zboží kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Praguekabinet kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Praguekabinet. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude vrácen, nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Praguekabinet si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Praguekabinet vycházel v okamžiku předobjednání zboží kupujícím do té míry, že nebude možné rozumně požadovat po Praguekabinet, aby byl předobjednávkou vázán, má Praguekabinet právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat kupujícího.

(xx) o tom, že kupující je oprávněn si stáhnout ze Stránek vedle odeslané objednávky i tyto OP v textové podobě. Pokud se některé ustanovení těchto OP odchyluje od zákonné úpravy ochrany spotřebitele, nepřihlíží se k němu. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

III.1. Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Praguekabinet a uzavřít s Praguekabinet kupní smlouvu (dále také „Smlouva“).

III.2. Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Praguekabinet nabízen v rámci jeho maloobchodní činnosti a není určen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. Kupující podnikatel nemá právo dodané Zboží dále prodávat.

III.3. K uzavření Smlouvy mezi Praguekabinet a kupujícím dochází odesláním objednávky ze strany kupujícího prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře a jejím potvrzením ze strany Praguekabinet.

III.4. V odůvodněných případech, zejména při pochybnostech o správnosti či vážnosti objednávky, je Praguekabinet oprávněn požádat kupujícího o autorizaci odeslané objednávky. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat nebo bude nekontaktní, považuje se objednávka za neprovedenou.

III.5. Praguekabinet umožňuje v odůvodněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek. V takovém případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy se Praguekabinet s kupujícím dohodnou o všech jejích podstatných náležitostech.

III.6. Za správnost a realizovatelnost objednávky odpovídá kupující. Praguekabinet neodpovídá za to, že kupující neobdrží objednané Zboží, pokud je doručovatel vydá na kupujícím uvedené doručovací adrese jiné osobě, nebo na takové adrese jiná osoba doručení Zboží odmítne. Náklady opětovné doručení Zboží nese v takovém případě kupující.

III.7. Praguekabinet je oprávněn používat technické prostředky zabraňující robotickému vyplnění objednávkového formuláře.

III.8. Objedná-li kupující Zboží, které již při zpracování jeho objednávky nebude u Praguekabinet skladem, Praguekabinet o tom, kupujícího neprodleně zpraví a nedojde-li k jiné dohodě, vrátí mu zaplacenou cenu Zboží.

III.9. Kupující má možnost svoji objednávku před dodáním Zboží stornovat telefonicky na čísle [+420 212 241 410] v pracovních dnech od 11:00 do 19:00, nebo elektronicky na adrese [info@praguekabinet.com]. Storno objednávky se považuje za odstoupení od kupní smlouvy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

IV.1. Kupní smlouvou se Praguekabinet zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Praguekabinet kupní cenu.

IV.2. Praguekabinet odevzdá kupujícímu Zboží, jakož i doklady, které se ke Zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke Zboží v souladu se smlouvou.

IV.3. Praguekabinet splní povinnost odevzdat Zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

IV.4. Má-li Praguekabinet Zboží odeslat, odevzdá Zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Praguekabinet odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu Zboží předá dopravce.

IV.5. Praguekabinet odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

IV.6. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Praguekabinet Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Praguekabinet Zboží pro přepravu. Převezme-li kupující od doručovatele Zboží s porušeným obalem, vyloučí tím Praguekabinet z odpovědnosti za újmu, která mu tím vznikne.

V. CENA

V.1. Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku vzniku Smlouvy, jsou konečné a obsahují DPH v aktuálně platné sazbě.

V.2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

V.3. Kupní cena se považuje za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve jejím připsáním na účet Praguekabinet.

V.4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Praguekabinet a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby. Praguekabinet je v takovémto případě oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Pragukabunet informuje kupujícího. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou např. a) cena Zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu); b) u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer; c) sleva na Zboží přesahuje 50 %, aniž by Zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

V.5. Praguekabinet si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

VI.1. Praguekabinet expeduje Zboží zpravidla následující pracovní den po uzavření Smlouvy.

VI.2. Lhůtu pro expedici může Praguekabinet přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi jím nezaviněnými.

VI.3. Nemůže-li Praguekabinet expedovat Zboží včas, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu.

VI.4. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem může Praguekabinet požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Praguekabinet odmítnout Zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

VI.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VII.1. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Praguekabinet, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII.2. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

VII.3. Praguekabinet si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení, kterými jsou platba hotově/kartou na prodejně či kartou online.

VII.4. Podle zákona o evidenci tržeb je Praguekabinet povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. PROVOZNÍ DOBA

VIII.1. Objednávky přes internetový obchod Praguekabinet je možné uskutečňovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VIII.2. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese Praguekabinet odpovědnost za nedodržení provozní doby.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

IX.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

IX.2. Praguekabinet umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného v odkazu na konci těchto OP, a spotřebiteli tak Praguekabinet potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

IX.3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese praguekabinet, 110 00 Praha 1, Platnéřská 13.

IX.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Praguekabinet bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, a to na své náklady na adresu Praguekabinet, 110 00 Praha 1, Platnéřská 13. Praguekabinet nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na jeho náklady.

IX.5. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

IX.6. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. svíčky, obličejové masky (roušky) apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

IX.7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IX.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Praguekabinet bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

IX.9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Praguekabinet povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.

IX.10. Kupujícímu podnikateli může být ze strany Praguekabinet umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

IX.11. Mimo případů stanovených zákonem je Praguekabinet oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

IX.12. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE)

Zakoupené zboží můžete reklamovat přímo v prodejně Praguekabinet, 110 00 Praha 1, Platnéřská 13, nebo nám jej můžete spolu s reklamačním formulářem umístěným na konci těchto OP zaslat na uvedenou adresu poštou. Reklamované zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Takové zásilky nebudou přijaty. Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti dnů od doručení.

X.1. Praguekabinet odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Praguekabinet odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

(i) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Praguekabinet nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(ii) se hodí k účelu, který pro její použití Praguekabinet uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

(iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

(v) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

X.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

X.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, (d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran nebo (e) u Zboží zakoupeného kupujícím, který je podnikatelem.

2. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (trvanlivost), platí záruka po tuto dobu.

3. Praguekabinet potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Praguekabinet a je-li to potřebné, vysvětlí Praguekabinet v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Praguekabinet zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.

4. Má-li Zboží vadu, může kupující požadovat:

(i) dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží), (ii) pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,

(iii) je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle odstavců (i) a (ii) (zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

(iv) není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.

9. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

10. Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Praguekabinet nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Praguekabinet nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12. Má-li Zboží vadu, z níž je Praguekabinet zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

13. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Praguekabinet.

14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu Praguekabinet v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

15. Kupující je povinen oznámit Praguekabinet, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Praguekabinet neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala, zjevnou Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Praguekabinet, jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného práva nemůže měnit, pokud se nedohodne s Praguekabinet jinak.

16. Místem pro uplatnění reklamace je prodejna Praguekabinet na adrese 110 00 Praha 1, Platnéřská 13. Pro urychlení komunikace označí kupující zásilku obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem „REKLAMACE – e-shop“ a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Praguekabinet nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na jeho náklady.

17. Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Praguekabinet a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Praguekabinet povinen reklamaci přijmout.

18. Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit.

19. Praguekabinet nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Praguekabinet s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20. Praguekabinet vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo sms, pokud je kupující sdělil.

21. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Praguekabinet kupujícímu automaticky písemné potvrzení.

22. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, jinak bude připraveno k vyzvednutí v místě uplatnění reklamace.

23. V případě, že si kupující reklamované Zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Praguekabinet oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.

24. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).

XI. DALŠÍ USTANOVENÍ

XI.1. Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.

XI.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Praguekabinet prostřednictvím elektronické adresy info@praguekabinet.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle praguekabinet na elektronickou adresu Kupujícího.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Praguekabinet, tj. PhDr. Gabriela Pecićová, IČO 71504770, místem podnikání 130 00 Praha – Žižkov, Řehořova 973/7, provozující kamenný obchod s názvem praguekabinet, na adrese 110 00 Praha 1, Platnéřská 13 a zároveň Internetový obchod www.praguekabinet.com, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu osobních práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich údajů Praguekabinet.

Praguekabinet zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Q5/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Vymezení užitých pojmů:

1. osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

2. subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

3. správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

4. zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

5. příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

6. zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

7. veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Praguekabinet zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje Praguekabinet shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů:

• splnění kupní smlouvy se subjektem údajů [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – např. zpracování objednávky zboží, zákaznická podpora, odstoupení od smlouvy, reklamace;

• splnění právní povinnosti, která se na Praguekabinet vztahuje [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – např. evidence daňových dokladů;

• účely oprávněných zájmů Praguekabinet [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] – např. doručování newsletteru zákazníkům Praguekabinet (podle bodu 47 důvodů GDPR lze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce);

Rozsah zpracování osobních údajů:

Praguekabinet zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• při prodeji v kamenném obchodě je prodejna monitorována kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery jsou instalovány z důvodu prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je Praguekabinet. Kamerové záznamy jsou standardně ukládány po dobu 48 hodin. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, může být kontaktována policie a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předány. V takovém případně nejsou záznamy mazány, ale z důkazních důvodů jsou uchovávány do pravomocného skončení věci.

• Při prodeji v e-shopu zpracovává Praguekabinet osobní údaje nezbytné pro doručení a vyúčtování produktů, vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a reklamace, jmenovitě identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), adresní údaje (doručovací, eventuálně fakturační adresa), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu pro vrácení kupní ceny).

Zdroje osobních údajů:

Praguekabinet získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Praguekabinet a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli Praguekabinet, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Zpracovateli osobních údajů Praguekabinet jsou:

• Christian-Element, spol. s r. o., na jehož platformě provozuje Praguekabinet e-shop;

• osoby, které poskytují Praguekabinet právní služby a jiné osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností Praguekabinet.

Praguekabinet zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Praguekabinet technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje Praguekabinet i od zpracovatelů osobních údajů, s nimiž má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Praguekabinet informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání osobních údajů vyžadovat.

Praguekabinet nepředává osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Práva subjektů údajů:

• Právo na informace: Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích zpracovávaných Praguekabinet, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovány přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

• Právo odvolat souhlas: Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, můžete subjekt údajů odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu.

• Právo na opravu: Subjekt údajů může žádat o změnu svých nepřesných či nesprávných osobních údajů.

• Právo na výmaz a omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňověprávním, obchodněprávním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Subjekt údajů bude o provedení výmazu či omezení zpracování informován.

• Právo na přenositelnost osobních údajů: Na žádost subjektu údajů vydá mu Praguekabinet jejich opis v běžně používaném formátu.

• Právo podat námitku: Subjekt údajů má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu Praguekabinet. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@praguekabinet.com, eventuálně na poštovní adresu kamenného obchodu. Na základě toho bude subjekt údajů z přímého marketingu Praguekabinet vyřazen.

XIII. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

XIII.1. Případné spory, které vzniknou mezi kupujícím a Praguekabinet se Praguekabinet vždy snaží řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Nezdaří-li se to, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji Zboží (dále jen „ spotřebitelský spor“).

XIII.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z prodeje Zboží je příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“).

XIII.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího u ČOI, který musí obsahovat:

(i) identifikační údaje stran sporu (kupujícího a Praguekabinet),

(ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),

(iii) označení, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),

(iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Praguekabinet poprvé (např. první reklamace),

(v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

(vi) datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

XIII.4. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například korespondence s Praguekabinet), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

XIII.5. Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Praguekabinet poprvé.

XIII.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

XIII.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

(i) uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

(ii) jednostranným prohlášením kupujícího o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,

(iii) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,

(iv) marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,

(v) odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

XIII.8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XIII.9. ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

XIII.10. V případě, že se mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nezdaří, může se kupující obrátit na soud.

XIV. COOKIES

XIV.1. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil

XIV.2. Tyto soubory a informace využíváme výhradně k vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme.

XIV.3. Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o nich konkrétní údaje. Právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Ukládání cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout nebo po relaci smazat, přijdete tím však o výše zmíněné výhody.

XIV.4. Kupující vstupem na Stránky souhlasí s ukládáním cookies v jeho počítači.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ XV.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

XV.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

XV.3. Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Praguekabinet v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

XV.4. Praguekabinet je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění. Na Stránce budou také uvedeny OP platné v předchozích obdobích.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

XV.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

XV.3. Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Praguekabinet v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

XV.4. Praguekabinet je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění. Na Stránce budou také uvedeny OP platné v předchozích obdobích.

Zjednodušte si nákup a přihlaste se

Zapomněl jsem heslo Zavřít
Chci se registrovat
Napište nám na info@praguekabinet.com

Registrace

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com

Zaslání zapomenutého hesla

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com